บทความที่ 5

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

สถานที่ตั้ง

  ห้องควบคุมหลัก ที่ติดมิเตอร์ Ai205

   ดึงข้อมูลของมิเตอร์ Ai205 จาก Lognet

 

17 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 561 ครั้ง